Algemene voorwaarden

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES

Rotterdam-Therapeut.nl: de besloten vennootschap Kaizen International  B.V.;
Client: de client die een behandeling bij Rotterdam-Therapeut.nl, danwel diens rechtsgeldige vertegenwoordiger;
Behandeling: een door Rotterdam-therapeut.nl verzorgde therapie sessie

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Rotterdam-Therapeut.nl aangeboden of gesloten, inclusief maar niet uitsluitend, mondelinge overeenkomsten, overeenkomsten per email of sms en schriftelijke overeenkomsten.

Afwijkingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen.

Alleen schriftelijk bevestigde afspraken door deelnemers met medewerkers van Rotterdam-Therapeut.nl gemaakt, binden Rotterdam-Therapeut.nl. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

ARTIKEL 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Alle aanbiedingen van Rotterdam-Therapeut.nl zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overeenkomsten komen tot stand wanneer Rotterdam-Therapeut.nl de afspraak van de deelnemer voor de behandeling telefonisch, per sms of per email heeft bevestigd,

ARTIKEL 4 DUUR EN BEEINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt aangegaan per behandeling en eindigt dan van rechtswege.

Rotterdam-Therapeut.nl kan de overeenkomst zonder opzegtermijn opzeggen bij zwaarwegende redenen zoals wanneer de deelnemer niet aan zijn inspanningsverplichtingen voldoet of klachten heeft die niet door Rotterdam-Therapeut.nl behandeld mogen worden.

ARTIKEL 5 PRIJZEN

Alle prijzen gelden per client en zijn inclusief BTW. Inbegrepen is het gebruik van de therapieruimte en de kosten voor de behandeling .

ARTIKEL 6 BETALING

Betaling van de behandeling dient te geschieden binnen 1 maand na aanvang van de behandeling.

ARTIKEL 7 ANNULEREN

Annuleren tot 1 week voor aanvang van de behandeling is kosteloos, bij annuleren binnen een week tot een dag voor aanvang is de client een bedrag verschuldigd van EURO 75,- ,bij annuleren op dezelfde dag van de behandeling of bij niet komen opdagen is  100% van de vergoeding voor de sessie verschuldigd.  Hierbij gaan we uit van een minimale sessieduur van 1,5 uur.

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID

Behoudens in geval van opzet of grove schuld, is Rotterdam-Therapeut.nl niet aansprakelijk voor enige schade inclusief gevolgschade die de deelnemer mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van Rotterdam-Therapeut.nl of van haar ondergeschikten of van
door haar ingeschakelde derden.

In het geval dat Rotterdam-Therapeut.nl door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om een overeenkomst uit te voeren, kan Rotterdam-Therapeut.nl naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Eventuele klachten of schade moeten zo spoedig mogelijk doch binnen 8 respectievelijk 30 dagen na het ontstaan of bekend worden, schriftelijk bij Rotterdam-Therapeut.nl worden gemeld bij gebreke waarvan de klacht niet in behandeling wordt genomen, resp. de schade niet voor vergoeding in aanmerking komt.

In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen op grond van eventuele schade na verloop van één jaar.

ARTIKEL 10 GEHEIMHOUDING EN PERSOONSGEGEVENS

Deelnemers zullen volstrekte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de Rotterdam-Therapeut.nl methode. De persoonsgegevens van de clienten worden door
Rotterdam-Therapeut.nl strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

ARTIKEL 11 SLOTBEPALINGEN

Op deze algemene voorwaarden en tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Heb je nog vragen over deze algemene voorwaarden? Klik hier

Kantooradres:

Calandstraat 5b,
3016CA Rotterdam

Rotterdam-therapeut.nl is onderdeel van Kaizen International BV